AGISA RENDA VARIABLE FONS DE FONS

La finalitat d’aquest fons és la inversió en participacions d’altres fons d’inversió, fonamentalment de renda variable, no obstant i a la fi de preservar els interessos dels participes, la Societat Gestora es reserva la possibilitat d’invertir la totalitat o part del patrimoni en títols de renda fixa.
 
Aquest fons esta adreçat a inversors amb coneixement dels mercats de renda variable, degut a que el seu perfil de risc, segons circumstancies dels mercat borsaris, es alt. 

L’horitzó mínim recomanat d’inversió en Agisa Renda Variable Fons de Fons, F.I. es de 5 anys.
 
Les inversions en renda variable comporten que la rendibilitat del fons es vegi afectada per la volatilitat dels mercats en els que inverteix, per lo que presenta un alt risc de mercat.

Al tractar-se d’un fons que inverteix en mercats a nivell global, existeix un risc de canvi de divisa.

A data 31/12/2012
 

Descripció % Cartera
Tresoreria 21.40 %
Equity Fund Active Value 23,58 %
Equity Fund Spain 21,29 %
Equity Fund Top Exporters 17,41 %
Equity Fund Euro-A 16,32 %

Documents

Informe Tècnic
Prospecte Complet
Reglament Fons
Informe Trimestral 310317