AGISA T.F.T.

La finalitat d’aquest fons és la inversió en participacions d’altres fons d’inversió, fonamentalment de renda variable, no obstant i a la fi preservat els interessos dels participes, la Societat Gestora es reserva la possibilitat d’invertir la totalitat o part del patrimoni en títols de renda fixa.
 
L’objectiu d’Agisa T.F.T. es l’ inversió en valors tecnològics, farmacèutic i de telecomunicacions a nivell global per mediació d’altres OIC que inverteixen en aquestos sectors.
 
Aquest fons esta adreçat a inversors que vulguin invertir en aquestos tres sectors d’un alt component especulatiu, per lo que la gestora el considera d’alt risc, molt especulatiu, per lo que la seva rendibilitat a curt pot esser negativa, però que a llarg plaç pot ser millor que la mitja del mercat.
 
L’horitzó mínim recomanat d’inversió en Agisa T.F.T., F.I. es de 5 anys.
 
Les inversions en renda variable comporten que la rendibilitat del fons es vegi afectada per la volatilitat dels mercats en els que inverteix, per lo que presenta un alt risc de mercat. 

Aquest risc pot veure’s incrementat per la concentració de les inversions en solsamènt tres sectors econòmics, sectors amb un alt component especulatiu.
 
Al tractar-se d’un fons que inverteix en mercats a nivell global, existeix un risc de canvi de divisa.

 

Documents

Dossier TŔcnic
Prospecte Complet
Reglament Fons
Informe de Gestiˇ Trimestral 311219
Informe de Gestiˇ Trimestral 310320
Informe de Gestiˇ Trimestral 300620
Informe de Gestiˇ Trimestral 300920