AGISA FONS DE FONS

La finalitat d’aquest fons és la inversió en participacions d’altres fons d’inversió, fonamentalment de renda variable, no obstant i a la fi preservar els interessos dels participes, la Societat Gestora es reserva la possibilitat d’invertir la totalitat o part del patrimoni en títols de renda fixa.
 
L’objectiu es, fonamentalment, d’inversió en productes de renda variable a nivell global.
 
Aquest fons esta adreçat a inversors amb coneixement dels mercats de renda variable, degut a que el seu perfil de risc, segons circumstancies dels mercat borsaris, es alt.

L’horitzó mínim recomanat d’inversió en Agisa Fons de Fons, F.I. es de 5 anys.
 
Les inversions en renda variable comporten que la rendibilitat del fons es vegi afectada per la volatilitat dels mercats en els que inverteix, per lo que presenta un alt risc de mercat.
 
Al tractar-se d’un fons que inverteix en mercats a nivell global, existeix un risc de canvi de divisa.

Documents

Dossier TŔcnic
Prospecte Complet
Reglament Fons
Informe de Gestiˇ Trimestral 311219
Informe de Gestiˇ Trimestral 310320
Informe de Gestiˇ Trimestral 300620
Informe de Gestiˇ Trimestral 300920