AGISA / ASSESSORA i GESTORA D’INVERSIONS, SA, és una societat andorrana constituïda el 3 de maig de 1.984, amb l’objecte social de:
 

  • La gestió d’ organismes d’inversió col·lectiva ostentant l’administració i la seva representació.
  • La gestió discrecional i individualitzada de carteres, de conformitat amb el mandat atorgat pels clients, limitada aquesta gestió a la modalitat de gestió indirecta de les carteres.
  • L’assessorament en matèria d’inversió consistent en la presentació de recomanacions personalitzades als clients, a petició seva o per iniciativa de l’entitat sobre operacions relatives a instruments financers.
 
Com part del sistema financer andorrà la societat AGISA està subjecte a la supervisió de l’Autoritat Financera Andorrana (A.F.A), que desenvolupa les funcions d’autoritat de control i supervisió prudencial del sistema financer del Principat d’Andorra. L’AFA és una entitat de dret públic amb patrimoni propi, personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d’obrar pública i privadament, amb independència de l’Administració general, per desenvolupar les funcions que li son atribuïdes d’acord amb l’establer a la legislació vigent.
 
D’acord amb la legislació d’entitats financeres és obligatori efectuar auditories anuals. AGISA té encomanada actualment aquesta tasca a KPMG.


08:30h a 13:00h i de 15:00h a 18:30h
Av. Carlemany, 65 3r B
Escaldes - Principat d'Andorra
Auditats per
Powered by