Agisa 2000

Què és Agisa 2000?

Agisa 2000 és un OIC andorrà l'objectiu del qual és maximitzar el capital invertit a mitjà/llarg termini. És un fons de renda variable mixta anomenat en euros. Podeu invertir en títols de renda fixa i renda variable. La cartera d'accions és una combinació de companyies "core" tradicionals amb models de negoci estables i companyies amb models de negoci en creixement. El seu estil flexible fa que pugui adaptar l’assignació de risc del 25% al 100%. L’horitzó mínim recomanat d’inversió serà de 3 anys. Aquest fons és de capitalització.

Quina és l’estratègia del Fons?

L'estratègia del fons té com a principal base obtenir un retorn similar al mercat de renda variable a través de la inversió en companyies on tenim un convenciment més gran i tenint alhora la flexibilitat de protegir el patrimoni en moments d'estrès del mercat. El concepte és el d’un fons mixt flexible on la protecció de la cartera ve principalment donada per la utilització de la liquiditat del fons. Parlem d'un fons global sense limitació geogràfica i que pot tenir inversions en divises diferents de l'euro, si bé almenys l'euro haurà de representar un 50% de la cartera.

bank
bank

Com ho aconseguim?

L'anàlisi de les companyies esdevé un element fonamental. En primer lloc, es busquen companyies de gran capitalització amb models de negoci estables, marges recurrents i barreres d'entrada fortes. Aquest segment constitueix un dels pilars fonamentals del Fons. Ens servim de les eines tècniques de mercat per elaborar anàlisis i filtratges per detectar aquelles companyies que generen millor retorn de la seva inversió en relació amb el cost financer. Creiem que el ROIC esdevé un element clau en l'anàlisi de les companyies. En segon lloc, es fa una anàlisi top-down de les tendències que creiem que s'imposaran en el futur per posteriorment identificar les companyies que estan més posicionades per capturar aquest creixement. Per exemple, parlem d'empreses de mobilitat autònoma, emmagatzematge d'energia solar, ciberseguretat, entre d'altres.

Com està construït el Fons?

El fons està compost per una cartera concentrada de 35-40 valors i una part de liquiditat. Les accions es divideixen en dos blocs pràcticament a parts iguals que anomenem “core i opportunity”.

A qui va dirigit?

Els fons van dirigits a inversors amb un perfil de risc balancejat o agressiu a causa del pes substancial de renda variable que almenys serà del 50% del fons. Tot i això, el seu caràcter flexible fa que s'exposi a volatilitats inferiors a les del mercat de renda variable.