Els Nostres Fons

Principis d'inversió

A Agisa fa anys que apliquem un procés d'inversió robust i amb resultats demostrables, basat en set principis:

  • Paciència: Creiem que la millor manera d'obtenir bons resultats és amb paciència, per això apostem per un model d'inversió amb resultats a llarg termini.
  • Ponderació: Deixant les emocions de banda, evitem apassionar-nos per un sector o mercat en concret, cosa que ens permet aplicar el principi de diversificació, que, per a nosaltres, és igual a menor risc.
  • Inconformisme: En recerca constant d'informació i amb les millors eines d'anàlisi del mercat, ens adaptem al mercat ia les tendències. Sempre pendents de buscar la millor optimització del binomi rendibilitat-risc.
  • Seguretat: Davant de diferents opcions d'inversió sempre primarem aquella que ens permeti preservar i fer créixer el patrimoni amb més seguretat.
  • Adaptació: Som un equip flexible i àgil a la presa de decisions, això ens permet anticipar-nos i gestionar mercats baixistes.
  • Responsabilitat: Analitzem cada companyia de forma discrecional, sempre buscant valor i apostant per instruments de qualitat, pròspers i responsables.
  • Oportunitat: Per a nosaltres, volatilitat no sempre és igual a risc, sinó que moltes vegades l'economia, els esdeveniments polítics i els mercats representen una oportunitat positiva per a les nostres carteres.

Nom ISIN Divisa Data últim NAV Valor últim NAV YTD 2023 Risc Factsheet
Agisa Renda AD0000055500 EUR 19-02-2024 11.91 -0.07% 6.32% 2
AGS Red Flame AD0000056200 EUR 19-02-2024 109.53 0.91% 6.91% 3
Agisa 2000 AD0000056000 EUR 19-02-2024 5.02 3.43% 7.36% 5

FAQ

Un fons d’inversió és un instrument d’inversió col·lectiva (IIC) on diversos inversors aporten capital a un fons comú. S'entra a formar-ne part a través de la compra de participacions, que representen una part del valor patrimonial del fons d'inversió. Un fons està administrat per la societat gestora, responsable de la gestió de Fons d'inversió i per una entitat dipositària que custodia els valors on inverteix el fons i exerceix les funcions de vigilància i garantia davant dels inversors.
L'objectiu d'un fons d'inversió és aconseguir la rendibilitat més gran dels diferents productes financers on està invertit. Aconseguint una rendibilitat addicional que anomenem Alfa.
Les decisions d’inversió les pren un equip d’especialistes en mercats financers. Això suposa comptar amb una gestió especialitzada a un cost molt baix. Com que és un col·lectiu, s'accedeix a mercats i productes a què un inversor individual no hi pot accedir. Liquiditat pràcticament immediata.
La majoria dels fons d'inversió permeten el reemborsament immediatament i poden variar entre un termini de 24 a 48 hores.
Aquesta informació es troba al fullet informatiu de cada fons d'inversió. Normalment hi ha una comissió de subscripció o reemborsament de participacions. La societat gestora i l’entitat dipositària del fons perceben unes comissions de gestió i dipositària que s’apliquen directament sobre el patrimoni del fons, deduint-lo del valor liquidatiu d’aquest.
El valor liquidatiu és el preu a què el partícip d'un fons paga les participacions que adquireix.
A tots dos serveis es realitzarà un estudi previ de la teva situació, necessitats i objectius d'inversió. Al servei d'assessorament, el teu assessor formularà un informe de recomanacions, que tu mateix podràs executar o no. Al servei de gestió de carteres, Agisa ostenta els poders perquè, basat en el teu perfil de risc, materialitzi directament en el teu nom les operacions que consideri oportunes. En tots dos casos tindràs un seguiment periòdic de les inversions.
No hi ha cap comissió explícita per subscriure fons d’inversió. Les comissions que suporta el fons estan incloses dins el valor liquidatiu.