Com començar a invertir: les claus que hauries de saber


Com començar a invertir

Des d'Agisa entenem que començar a invertir pot semblar aclaparador per a moltes persones. La falta de coneixement i la incertesa poden generar dubtes sobre com fer el primer pas en el món de les inversions. En aquest article, et brindarem informació clara i concisa sobre com començar a invertir. El nostre objectiu és proporcionar-te els coneixements necessaris perquè puguis prendre decisions financeres intel·ligents i aconseguir els teus objectius econòmics a llarg termini.

Has de tenir en compte que tota inversió té el seu risc, i tota inversió requereix d'un capital inicial per a començar a invertir. Les inversions a curt termini amb poc risc i molt benefici no existeixen.

La primera pregunta que has de fer-te és: Quants diners estic disposat a invertir?

 
És molt important saber quant diners es vol invertir per a començar, i aquesta mateixa pregunta podria anar acompanyada de Quants diners aquestes disposat a arriscar?

Què significa risc quan parlem d'inversions?
 
El risc, quan parlem d'inversions, es refereix a la possibilitat que el valor d'una inversió fluctuï o es redueixi en comparació amb el seu valor inicial. En altres paraules, és la incertesa associada amb la probabilitat de perdre part o la totalitat del capital invertit.
El risc és present en totes les formes d'inversió i és un element inherent en intentar obtenir rendiments superiors als oferts per les opcions d'estalvi tradicionals. Cada tipus d'inversió comporta diferents nivells de risc, i és important comprendre'ls i avaluar-los abans de prendre qualsevol decisió d'inversió.

Quin tipus de riscos hi ha i com els podem classificar?

  • Risc de mercat: Es refereix a la possibilitat que els preus dels actius, com a accions o bons, fluctuïn a causa de factors del mercat com l'oferta i la demanda, esdeveniments econòmics o polítics, entre altres. Aquest tipus de risc és pràcticament inevitable i afecta a totes les inversions.
  • Risc de crèdit: És el risc que l'emissor d'un bo o instrument de deute no pugui complir amb els seus pagaments d'interessos o principal. Quant menor sigui la qualificació creditícia de l'emissor, major serà el risc de crèdit associat.
  • Risc de liquiditat: És la incapacitat de convertir una inversió en efectiu ràpidament sense incórrer en pèrdues significatives. Algunes inversions menys líquides, com uns certs béns seents o productes estructurats, poden requerir més temps i esforç per a vendre i obtenir el retorn desitjat.
  • Risc d'inflació: Es refereix a la possibilitat que la inflació erosioni el poder adquisitiu dels diners invertits. Si la taxa d'inflació supera la taxa de rendiment de la inversió, es pot perdre valor en termes reals.

És important tenir en compte que el risc i el rendiment estan estretament relacionats. En general, les inversions amb major potencial de retorn solen comportar un major risc. Per tant, és fonamental que cada inversor avaluï la seva tolerància al risc i comprengui quin nivell de risc està disposat a assumir en funció dels seus objectius financers i situació personal.

Imagina que inverteixes els teus primers 5.000¤…

És important esmentar que els resultats i els guanys d'una inversió estan subjectes a variables i no es poden predir amb certesa. No obstant això, podem donar-te alguns exemples generals de possibles rendiments segons el tipus de risc i el percentatge de benefici. Tingues en compte que aquests són sol exemples i els rendiments reals poden variar.

Baixa tolerància al risc (conservador): Si optes per inversions de baix risc, com a dipòsits a termini o inversions en renda fixa, podries obtenir un rendiment anual aproximat del 2% al 4%. Això significaria que els teus 5.000¤ podrien generar entre 100¤ i 200¤ de benefici anual.

Import Invertit Rendiment Annual (2-4%) 
5.000 ¤
10.000 ¤
25.000 ¤
50.000 ¤
100.000 ¤
250.000 ¤
500.000 ¤
1.000.000 ¤
100 ¤ - 200 ¤
200 ¤ - 400 ¤
500 ¤ - 1.000 ¤
1.000 ¤ - 2.000 ¤
2.000¤ - 4.000¤
5.000¤ - 10.000¤
10.000¤ - 20.000¤
20.000¤ - 40.000¤

Tolerància al risc moderada (equilibrat): Si tens una major tolerància al risc i decideixes invertir en una combinació d'accions i bons, podries obtenir un rendiment anual mitjana d'aproximadament el 6% al 8%. Això significaria que els teus 5.000¤ podrien generar entre 300¤ i 400¤ de benefici anual.
 
Import Invertit Rendiment Annual (6-8%) 
5.000 ¤
10.000 ¤
25.000 ¤
50.000 ¤
100.000 ¤
250.000 ¤
500.000 ¤
1.000.000 ¤
300 ¤ - 400 ¤
600 ¤ - 800 ¤
1.500 ¤ - 2.000 ¤
3.000 ¤ - 4.000 ¤
6.000 ¤ - 8.000 ¤
15.000 ¤ - 20.000 ¤
30.000 ¤ - 40.000 ¤
60.000 ¤ - 80.000 ¤

Alta tolerància al risc (agressiu): Si estàs disposat a assumir un major risc i optes per inversions més arriscades, com a accions d'empreses en creixement o inversions en startups, podries obtenir un rendiment anual mitjana d'aproximadament el 10% al 12%. Això significaria que els teus 5.000¤ podrien generar entre 500¤ i 600¤ de benefici anual.
 
Import Invertit Rendiment Annual (10-12%) 
5.000 ¤
10.000 ¤
25.000 ¤
50.000 ¤
100.000 ¤
250.000 ¤
500.000 ¤
1.000.000 ¤
500 ¤ - 600 ¤
1.000 ¤ - 1.200 ¤
2.500 ¤ - 3.000 ¤
5.000 ¤ - 6.000 ¤
10.000 ¤ - 12.000 ¤
25.000 ¤ - 30.000 ¤
50.000 ¤ - 60.000 ¤
100.000 ¤ - 120.000 ¤

I aquests números sense tenir en compte l'interès compost…
 
L'interès compost consisteix a acumular rendiments sobre rendiments anteriors. Vist d'una altra forma, és un aliat per a acumular riquesa a llarg termini. Aquest interès se suma al capital inicial, sobre el qual es generen nous interessos.

Els diners té en aquest cas un efecte multiplicador: el capital creix al final de cada període al qual se li aplica l'interès, de manera que el següent interès es fixarà sobre una base de capital major, i així successivament.
Si estàs pensant a invertir, has de saber que l'interès compost és el major dels teus aliats. 
Posem un exemple perquè sigui més visual i fàcil de comprendre. Suposem que ets un inversor agressiu i la teva cartera rendeix a un nivell del 10% anual. Tens 10.000 euros en aquest compte. Al cap d'un any hauran entrat 1.000 euros en interessos. 

Ara passes a tenir 11.000 euros, que decideixes mantenir en aquest compte amb les mateixes condicions. Passat el segon any tindràs 12.100 euros. És a dir, hauràs ingressat més durant el segon any (1.100 euros) que en el primer (1.000 euros) perquè les rendibilitats es van multiplicant fins que decideixis recuperar aquests diners.
Suposem que als 10 anys decideixes retirar els diners que havies dipositat en el compte, que havien estat 1.000 euros. Durant aquest temps els diners haurà crescut fins als 25.937 euros. Tindràs més del doble dels diners que vas ingressar al principi en aquest compte! Al contrari, qui optés per no reinvertir els interessos —és a dir, retirar-los de la inversió cada any—, al cap dels 10 anys tindrà 20.000 euros, gairebé 6.000 euros menys que amb un interès compost.

Després de veure l'exemple, desgranarem cadascun dels ingredients de la recepta de la nostra calculadora d'interès compost. Són els següents:

Capital inicial, que anomenarem C0
La taxa d'interès anual, que anomenarem Tu
El període de temps que dura la inversió (^t)

Fórmula:

Capital final = C0 x (1+Tu) ^t
Traslladem les dades de l'exemple a la fórmula (10.000 euros inicials amb un interès del 10% durant 10 anys):
Capital final = 10.000 x (1+0,1/1) ^10= 25.937 euros

L'interès compost et permetrà multiplicar per quatre els 10.000 euros inicials abans de 15 anys. En canvi, sense reinvertir trigaries més de 25 anys a veure créixer per quatre la teva inversió.

Recorda que aquests exemples i els rendiments poden variar. Els mercats financers són volàtils i les diverses inversions tenen diferents nivells de risc i potencial de rendiment. És fonamental realitzar una anàlisi exhaustiva, diversificar les inversions i comptar amb l'assessorament d'un professional per a maximitzar les oportunitats d'obtenir rendiments adequats a la teva situació i objectius. El fet de diversificar permet dividir els recursos entre diferents categories d'actius, regions geogràfiques, sectors de la indústria i classes d'actius, es pot reduir l'impacte negatiu d'una inversió individual que hagi sofert pèrdues. La diversificació permet equilibrar els riscos i aprofitar les oportunitats de creixement potencial. Prendre riscos controlats i ben diversificats és una part essencial del procés d'inversió i pot generar l'oportunitat d'obtenir un major retorn a llarg termini.
No obstant això, és fonamental destacar que la gestió del risc ha d'estar recolzada per un assessor financer capacitat. Un assessor financer d'AGISA pot ajudar-te a avaluar la teva tolerància al risc, comprendre el nivell de risc associat amb diferents tipus d'inversió i recomanar una estratègia d'inversió concorde als teus objectius i circumstàncies personals. L'assessorament professional pot ajudar-te a prendre decisions informades, balancejant el risc amb l'optimització dels rendiments per a aconseguir les teves metes financeres.

És important destacar que el rendiment passat no garanteix el rendiment futur. Els mercats financers són impredictibles i poden estar subjectes a una sèrie de factors econòmics i polítics que poden afectar els guanys.
Recorda que el risc és una part inherent del procés d'inversió, però amb el coneixement adequat i l'assessoria adequada, pots prendre decisions financeres sòlides que et permetin aconseguir els teus objectius i construir un futur financer sòlid.

FAQs (Preguntes Freqüents):
 
1. Com mesurem el nivell de risc?
El nivell de risc està associat al tipus d'inversió que triïs. Les inversions més segures i estables, com els bons del govern, ofereixen menor risc, però també una menor rendibilitat. D'altra banda, les inversions en accions poden oferir un major rendiment, però també comporten un major risc de volatilitat.

2. Quant temps necessito per a veure resultats de les meves inversions?
Depèn de diversos factors, com el tipus d'inversió, l'estat del mercat i els teus objectius. Algunes inversions a curt termini, com el *trading diari, poden oferir resultats més ràpids, però també comporten un major risc. En canvi, les inversions a llarg termini, com les accions o els fons d'inversió, poden portar més temps per a generar resultats significatius, però també tendeixen a oferir un major potencial de creixement al llarg del temps. L'horitzó d'inversió mínim que recomanem és de 3 a 5 anys.

3. Quants diners necessito per a començar a invertir?
No hi ha una suma mínima establerta per a començar a invertir. Pots començar amb una quantitat petita i fer aportacions periòdiques addicionals. L'important és formar l'hàbit d'inversió i ajustar la suma a la teva capacitat financera. Moltes plataformes d'inversió ofereixen opcions per a començar amb quantitats petites i agregar més fons a mesura que estiguis llest.

4. Per on haig de començar a invertir?
És recomanable començar per establir els teus objectius financers i termini d'inversió. Després, busca assessorament professional per a identificar l'estratègia d'inversió adequada segons les teves necessitats i perfil de risc.

5. Quines són les opcions d'inversió més comunes?
Les opcions d'inversió poden incloure accions, bons, fons d'inversió, béns immobles, entre altres. Cada opció té les seves pròpies característiques i nivell de risc. És recomanable diversificar les teves inversions per a reduir el risc.

Conclusió:
 
Recorda establir els teus objectius financers, avaluar la teva tolerància al risc, familiaritzar-te amb les opcions d'inversió, buscar assessorament professional i mantenir un enfocament a llarg termini. L'equip d'assessors financers de *Agisa és aquí per a ajudar-te en cada etapa del teu viatge d'inversió. No dubtis a contactar-nos per a obtenir més informació i començar a invertir de la manera més intel·ligent possible.