Quins impostos existeixen a Andorra?

A Agisa, com a experts en assessorament i gestió d'inversions, entenem la importància de comptar amb informació precisa i actualitzada sobre els impostos en diferents jurisdiccions. En aquest article, ens enfocarem en els impostos a Andorra, tant per a les empreses com per a les persones.

Andorra amb una fiscalitat molt avantatjosa

Com ja és conegut, Andorra es caracteritza pel seu favorable sistema fiscal, que ofereix una sèrie d'avantatges per a aquells que decideixen establir-se al país o invertir en ell. Al llarg dels anys, el país ha implementat una sèrie de reformes i mesures per a atreure inversió estrangera i promoure el desenvolupament econòmic que són observables en els seus propis impostos.

Impostos dirigits a empreses

Impost de Societats

Una dels principals avantatges d'Andorra per a les empreses és el seu sistema d'impostos corporatius. En 2012, Andorra va introduir un Impost de Societats del 10% sobre els beneficis empresarials. Aquest tipus impositiu s'aplica a les empreses que tinguin els seus beneficis relacionats principalment amb activitats econòmiques dins d'Andorra.

És important tenir en compte que Andorra també ofereix una sèrie d'incentius fiscals per a determinats sectors, com el de recerca i desenvolupament o el de tecnologies de la informació, que poden incloure exempcions fiscals, deduccions o reduccions d'impostos.

Impost General Indirecte (IGI)

El principal impost per a les empreses és l'Impost General Indirecte (IGI), que es podria dir que és l'equivalent a l'IVA en altres països. Est, com a impost indirecte, s'aplica a la venda de béns i serveis en lloc de gravar directament els ingressos o guanys de les persones.

La majoria de les operacions i serveis realitzats a Andorra se'ls aplica amb una taxa general del 4,5%. No obstant això, existeixen sectors com el financer o de la construcció on el percentatge de l'IGI augmenta fins al 9,5%. Així mateix, a Andorra existeix un tipus reduït del 2,5% per a alguns serveis essencials, com l'educació i l'atenció mèdica, i fins i tot, algunes altres activitats poden arribar a tenir una taxa de l'1% o estar exemptes d'aquest impost.
 

Impostos que ha de pagar una persona a Andorra

Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF)

Respecte als impostos als individus, Andorra compta amb un Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) que s'aplica als residents al país. Les taxes impositives per a l'IRPF varien segons els ingressos i situació personal de cada persona. Aquest es divideix en diverses escales que van des del 5% fins al 10%.

Impost sobre la Renda de No Residents (IRNR)

En cas que no siguis resident a Andorra, però obtinguis rendes del territori, existeix l'impost IRNR. Aquest s'aplica a diferents tipus d'ingressos, com els derivats d'activitats econòmiques, arrendaments, interessos, dividends, guanys de capital, entre altres. Així mateix, s'aplica principalment als treballadors fronterers d'Espanya o França que exerceixen la feina de casa diàriament a Andorra. La taxa general del IRNR a Andorra és del 10%.

Impost de Successions i Donacions

Les successions i donacions a Andorra estan lliures d'impostos. Això és un gran avantatge i pot suposar un incentiu per a les donacions en vida i evitar la fragmentació dels patrimonis familiars, amb tots els inconvenients que comporta. Cada situació ha d'analitzar-se individualment, però com veiem pot suposar un gran avantatge en cas que el difunt, donant i/o donatari siguin residents al Principat d'Andorra.

Impostos i Taxes Comunals

A Andorra, també compten amb Impostos i Taxes Comunals, que són tributs que s'apliquen a nivell local en cadascuna de les set parròquies del país. D'una banda, els Impostos Comunals són gravàmens que s'apliquen sobre diferents situacions, com els vehicles o les activitats comercials i professionals, entre altres. Mentre que les Taxes Comunals, són cobraments que s'apliquen per serveis específics prestats per l'administració comunal, com la recollida de residus, el subministrament d'aigua, la neteja pública o l'ocupació de l'espai públic. Aquests solen ser inferiors a 1.000¤ anuals en total per a una empresa de grandària mitjana a Andorra, i menys de 200¤ anuals per a una persona física

Beneficis i incentius fiscals

A través del comentat anteriorment, observem diversos avantatges oferts pel país andorrà per a tenir en compte, entre aquestes, destaquem igualment les següents:
  • Cotitzacions socials més baixes: A Andorra, les cotitzacions socials són més baixes en comparació amb altres països. Això suposa un estalvi significatiu per als treballadors i els permet tenir una major capacitat de despesa.
  • Els acords de doble imposició: Existeixen acords amb diversos països que eviten que les empreses siguin gravades dues vegades pels mateixos ingressos. Aquests acords busquen fomentar la inversió i el comerç entre els països involucrats, eliminant barreres fiscals i promovent la cooperació econòmica.
  • L'exempció d'impostos a l'herència i a les donacions: Les persones poden heretar o rebre donacions de manera lliure i sense impostos addicionals, la qual cosa facilita la transmissió del patrimoni i la continuïtat del negoci en molts casos.

Preguntes freqüents (FAQs)

1. Quins són els requisits per a establir una empresa a Andorra?

Per a establir una empresa a Andorra, és necessari complir amb uns certs requisits, com tenir un capital mínim, presentar una memòria descriptiva de l'activitat empresarial, comptar amb un local comercial, entre altres. També es requereix comptar amb els permisos i llicències corresponents, depenent del tipus de negoci.
 

2. Quines són les condicions per a beneficiar-se dels incentius fiscals a Andorra?

Les condicions per a beneficiar-se dels incentius fiscals a Andorra poden variar segons el sector i el tipus d'activitat. Generalment, es requereix complir uns certs criteris relacionats amb la inversió, la generació d'ocupació o la innovació en el sector.
 

3. Existeix alguna limitació quant al tipus d'activitat econòmica que es pot desenvolupar a Andorra?

Andorra compta amb una àmplia oferta d'activitats econòmiques permeses, abastant sectors com el turisme, la indústria, els serveis financers, la tecnologia, entre altres. No obstant això, existeixen unes certes restriccions per a alguns sectors sensibles, com l'activitat bancària, que requereix un permís especial i una supervisió reguladora més estricta.


En resum, Andorra ofereix un sistema fiscal atractiu tant per a les empreses com per a les persones gràcies a la seva preocupació per aquells que busquen optimitzar les seves inversions i així fomentar el desenvolupament econòmic del país. D'aquesta manera, tant les empreses com els treballadors poden aprofitar els beneficis i incentius fiscals que ofereix el Principat, com la baixa tributació, l'exempció d'impostos i els règims especials, obtenint, en resum, una càrrega fiscal equitativa i proporcional.

Si estàs considerant establir un negoci o mudar-te a Andorra, és fonamental comptar amb un bon assessorament fiscal i legal per a aprofitar al màxim els avantatges fiscals en país. A Agisa, estem aquí per a oferir la nostra experiència i suport en la gestió d'impostos i assessorament financer. Contacta'ns avui mateix i descobreix com podem ajudar-te a optimitzar la teva càrrega fiscal a Andorra.